سفارش ساخت سیلو سیمان و غیره در ظرفیت های مختلف از 20 تن الی 500 تن، جهت ذخیره سیمان، گچ و دیگر موادی که می توان در این سیلوها ذخیره و نگهداری کرد. نوع ورق مصرفی جهت استفاده و ساخت، متناسب با ظرفیت سیلو محاسبه می گردد و از نوع ST37 فولاد مبارکه اصفهان می باشد.

سیو سیمان دست دوم

سیلو سیمان

سیلو سیمان
سیلوی سیمان

سیلو سیمان
سیلو سیمان

سیلو سیمان
سیلوی سیمان

سیلو سیمان
سیلو سیمان

سیلو سیمان
سیلوی سیمان

سیلو سیمان
سیلو سیمان

سیلو سیمان
سیلوی سیمان

سیلو سیمان
سیلو سیمان

سیلو سیمان
سیلوی سیمان

سیلو سیمان
سیلو سیمان

سیلو سیمان
سیلوی سیمان

سیلو سیمان
سیلو سیمان

سیلو سیمان
سیلوی سیمان

سیلو سیمان
سیلو سیمان